REGULAMIN SKLEPU DIORES.PL

(dalej jako: „Regulamin”)

 

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.diores.pl (dalej jako „Sklep”) prowadzi Katarzyna Araszczuk-Mika z siedzibą

    w Kadłubie przy ul. Dworcowej 100, NIP 7561875024, REGON 160339875.Kontakt mailowy pod adresem:

    sklep@diores.pl , telefoniczny: 509 541 542 w dni robocze.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną bielizny damskiej oraz męskiej, dodatków i strojów kąpielowych.

3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady przeprowadzanych transakcji pomiędzy sklepem a podmiotem -

    (składającym zamówienie) (dalej jako „Klient”).

4. Wszystkie ceny podane na stronie www.diores.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

    Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient dokonał zamówienia. Podane na stronie ceny

    towarów nie zawierają kosztów dostawy.

5. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

6. Towar oferowany w Sklepie jest nowy i pochodzi z legalnych źródeł. Na każdy sprzedany artykuł
    wystawiamy łączne potwierdzenie zakupu (wydruk z systemu stanowiący podstawę reklamacji).

II. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać przez 24h, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sklep zastrzega możliwość

    występowania przerw technicznych, w czasie których nie będzie możliwe przyjmowanie i realizacja

    przez Sklep zamówień Klientów. Realizacja zamówień przez Sklep następuje w dni robocze zazwyczaj

    w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie

    skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej

    przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie (wartość zamówionych towarów + koszty wysyłki)

2. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony

    umowa jest nieważna.

3. Klient składając zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym

    wypełnienia danych wymaganych w "formularzu zamówienia". Podanie nieprawdziwych lub błędnych

    danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Wypełniony formularz należy

    przesłać do Sklepu, wtedy zamówienie zostanie przyjęte.

4. W celu realizacji zamówienia należy podać następujące dane:

    a) imię i nazwisko,

    b) adres dostawy (prywatny bądź do firmy; w przypadku firmy należy podać również jej nazwę),

    c) numer telefonu,

    d) adres e-mail (bez adresu e-mail zamówienie nie zostanie przyjęte przez system).

5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z systemu Sklepu

    potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia

    przyjęcia zamówienia przez Sklep na adres e-mail Klienta z podaniem wszystkich istotnych

    składników zamówienia.

III. Realizacja zamówień

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru będącego jego przedmiotem

    (określany jest w dniach roboczych). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej

    przez wybranego podczas składania zamówienia dostawcę: Inpost paczkomaty (zazwyczaj 1 dzień roboczy),

    Pocztę Polską (zazwyczaj 1-3 dni robocze), kuriera DPD (zazwyczaj 1 dzień roboczy).

2. W przypadku zamówienia składającego się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej

    przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od czasu potrzebnego na skompletowanie

    całego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

3. W przypadku, gdy nie będzie możliwa realizacja przez Sklep zamówienia, z przyczyn leżących po stronie

    Sklepu, Sklep powiadomi o tym Klienta i jeśli otrzymał płatność zwróci mu wpłacone wcześniej pieniądze.

4. W przypadku nie dokonania płatności na właściwy rachunek bankowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zamówienia

   (przy czym przez dokonanie płatności należy rozumieć zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym diores.pl),

   zamówienie zostanie anulowane, a zamówione produkty trafią do ogólnej sprzedaży."

IV. Wysyłka oraz płatność

1. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w sposób wskazany przez niego

    w chwili składania zamówienia. Klient może odebrać zamówienie osobiście, pod adresem wskazanym

    przez Sklep. Warunkiem otrzymania zamówienia przy odbiorze osobistym jest okazanie dokumentu

    ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość oraz jeśli to konieczne, okazaniu dowodu zapłaty. W przeciwnym

    razie towar nie zostanie wydany Klientowi.

2. Do ceny zamówienia doliczana jest zryczałtowana opłata obejmująca koszt przesłania przesyłki do Klienta.

    Wysokość opłaty zależna jest od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu dostawy. Łączny koszt

    zamówienia, obejmujący cenę zamówienia oraz koszt przesyłki, widoczny jest przy podsumowaniu

    dokonywanego zamówienia.

3. Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie zamówienia (paragon, faktura, itp.) stanowiące
    podstawę do złożenia reklamacji.

    Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze przesyłki, przelewem na rachunek

    bankowy lub przelewem online (płatność elektroniczna) z wykorzystaniem serwisu przelewy24.pl

    (w tym przy użyciu karty płatniczej - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy,

    ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

    prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

    Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).

5. Przy wyborze płatności za pomocą przelewu, wpłat należy dokonywać na rachunek o numerze konta:

    88 1090 2239 0000 0001 5451 3142 W tytule należy podać numer zamówienia.

6. Za moment dokonania zapłaty ceny uważa się moment obciążenia rachunku bankowego       

    Klienta lub moment pobrania należności przez Kuriera.

V. Reklamacje, zwroty i wymiany

1. Reklamacje mogą być dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks

    cywilny (tj. Dz.U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sklep odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany produkt posiada wadę fizyczną lub

    prawną. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie

    w chwili zawarcia umowy.

3. Pismo odnośnie reklamacji powinno zawierać:

    a) imię i nazwisko Klienta,

    b) nazwę towaru oraz nr zamówienia,

    c) opis wady,

    d) żądanie Klienta doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży,- albo wymiany

    towaru na wolny od wad albo oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od daty

    wpłynięcia reklamacji wraz z reklamowanym produktem.

5. Towar należy odesłać na adres: K-A-M, ul. Dworcowa 100, 47-175 Kadub.

     Koszty przesyłki pokrywa w całości Sklep w przypadku uznania reklamacji.

6. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając

    stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa

    po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia

    inna niż dostawca zamówienia i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania

    terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

7. Zwrot może być dokonany jedynie pod warunkiem, gdy towar nie posiada znamion użytkowania,

    posiada nieoderwane metki oraz dołączone są do niego dodatkowe akcesoria, jeśli takie były

    oryginalnie w zestawie (np. zapasowe ramiączka). Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie

    wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia

    charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Do zwracanej przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu i wypełniony formularz odstąpienia od umowy.

9. Ozdobne opakowanie jest usługą i Sklep nie zwraca jego kosztów.

10. Towar podlega wymianie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku

      wymiany Klient zobowiązany jest złożyć nowe zamówienie, umieszczając w nim adnotację, jaki

      numer zamówienia podlega wymianie. Następnie Klient powinien zwrócić produkt, zgodnie z zasadami

      obowiązującymi przy zwrocie towaru. W przypadku jeśli nowy towar ma wyższą cenę niż towar podlegający

      wymianie, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę cen.

11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, należność za odesłany do Sklepu towar zostanie

      zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu

      od umowy wraz z towarem. Zwrot płatności w przypadku odstąpienia od umowy następuje przy użyciu

      takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie

      zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. W przypadku rezygnacji z całości zamówienia, zwrotowi podlega cała wpłacona kwota. Koszt wysyłki

      poniesiony przez Klienta przy zakupie podlega zwrotowi do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki.

13. Sklep informuje, że nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do

      paczkomatu.

VI. Realizacja bonów upominkowych

 1. Bony upominkowe można nabyć na stronie Sklepu.
 2. Bon upominkowy upoważnia do zakupu towarów spośród wszystkich znajdujących się w ofercie Sklepu.
 3. Jeżeli wartość zakupionych produktów jest większa niż wartość posiadanego bonu to Klient zobowiązany jest
  do zapłaty powstałej różnicy w wybrany przez siebie dostępny sposób.
 4. Jeżeli wartość zakupionych produktów jest niższa niż wartość posiadanego bonu Sklep nie dokonuje zwrotu
  niewykorzystanej kwoty.
 5. Bonu upominkowego nie można wymienić na gotówkę.
 6. Bony upominkowe dostępne są w formie elektronicznej tzw. e-bonu lub drukowanej.
 7. Za e-bony płatność pobierana jest z góry (przedpłata) - nie ma możliwości zapłaty za pobraniem.
 8. Jeżeli bon upominkowy ma zostać wysłany do innej osoby niż zamawiający, należy podać jej dane lub w przypadku
  e-bonu podać jej adres e-mail.
 9. Bony dostępne są w nominałach 100 zł oraz 200 zł, a każdy z nich posiada unikalny i niepowtarzalny kod.
 10. Aby zrealizować bon należy podać jego kod w koszyku, w polu KOD RABATOWY i potwierdzić kliknięciem TAK.
 11. Kwota bonu upominkowego zostanie odjęta od całości zamówienia.
 12. Klient realizujący bon upominkowy w Sklepie otrzyma dowód zakupu za zamówione produkty: paragon fiskalny
  lub fakturę vat.
 13. Bony upominkowe są jednorazowe.
 14. Do każdego bonu dołączona jest instrukcja realizacji bonu w Sklepie.
 15. Nie są wydawane duplikaty bonów.
 16. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą
  o prawach konsumenta, po spełnieniu przez Klienta warunków, od których uzależnione jest ww. uprawnienie, Klient
  otrzyma nowy bon, o wartości nominalnej równej kwocie wykorzystanej z bonu. Jeżeli cena za towar zwracany w ramach
  prawa do odstąpienia od umowy była wyższa niż wartość bonu, Klient otrzyma różnicę w cenie towaru i wartości bonu
  w formie pieniężnej
 17. Bony upominkowe ważne są 6 miesięcy od daty ich zakupu.

VII. Prawa autorskie

1.Zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu diores.pl są własnością firmy Katarzyna Araszczuk-Mika z siedzibą  

   w Kadłubie przy ul. Dworcowej 100, NIP 7561875024) lub Producentów współpracujących ze Sklepem.

   Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie

   w całości lub części bez zgody Sklepu jest zabronione i podlega ochronie prawnej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego

    i odpowiednich ustaw prawa polskiego.

2. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego diores.pl,

    którą można znaleźć w zakładce "Polityka Prywatności".